Ochrana osobných údajov

Vyhlásenie o spracúvaní osobných údajov

V prípade, že poskytujete v súvislosti s inštaláciou aplikácie „Stará tržnica Banská Bystrica" vaše osobné údaje, my ako (v zmysle GDPR) prevádzkovateľ Tržnica s. r. o., so sídlom Kláry Jarunkovej 2, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 36045683, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka číslo: 651/S (ďalej len „Stará tržnica Banská Bystrica" alebo „my"), by sme vás chceli informovať ohľadom spracúvania vašich osobných údajov a o vašich právach súvisiacich s týmto spracúvaním.

1. Aplikácia „Stará tržnica Banská Bystrica" inštalácia bez registrácie

Popis nášho účelu:

V prípade, ak stiahnete našu mobilnú aplikáciu bez registrácie, môžeme vykonávať spracovateľské operácie za nasledovným účelom:

a) spracúvame vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli pri stiahnutí, inštalácii a používaní aplikácie „Stará tržnica Banská Bystrica", za účelom zasielania marketingového obsahu bez zistenia vašej totožnosti,


Aký je náš právny základ pre spracúvanie vašich osobných údajov?

Pre spracovateľské činnosti uvedené pod bodom a) vyššie vaše osobné údaje spracúvame na základe oprávneného záujmu v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

Aké osobné údaje spracúvame?

a) V prípade, ak nie ste registrovaným užívateľom aplikácie „Stará tržnica Banská Bystrica", budeme spracovávať OneSignal Player ID, čo je jedinečný identifikátor aplikácie vo vašom zariadení.

Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?

a) vaše osobné údaje budú spracované po dobu, kým máte nainštalovanú aplikáciu „Stará tržnica Banská Bystrica"


2. Aplikácia „Stará tržnica Banská Bystrica" inštalácia s registráciou

Popis nášho účelu a oprávnených záujmov:

V prípade, ak ste stiahli „Stará tržnica Banská Bystrica", zaregistrovali ste sa a udelili ste súhlas (v prípade bodu a) súhlas udeľujete priamo operačnému systému Vášho telefónu, a nie aplikácii „Stará tržnica Banská Bystrica", môžeme vykonávať okrem vyššie uvedených spracovateľských činnosti aj nasledujúce spracovateľské operácie za nasledujúcim účelom:


a) zasielanie marketingového obsahu pomocou PUSH notifikácií.

Aký je náš právny základ a oprávnený záujem pre spracúvanie vašich osobných údajov?

Pre spracovateľské činnosti uvedené pod bodom a) vaše osobné údaje spracúvame na základe súhlasu v zmysle článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

Aké osobné údaje spracúvame?

Okrem OneSignal Player ID, budeme spracovávať nasledovné osobné údaje: v prípade, že ste sa prihlásili do aplikácie ručným vyplnením požadovaných a voliteľných informácií, spracúvame osobné údaje v rozsahu e-mailová adresa, meno, priezvisko (ak je uvedené). Môžete využiť aj prihlásenie pomocou vášho Google účtu. V tom prípade spracúvame vašu e-mailovú adresu, meno, priezvisko (ak je uvedené).

Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?

a) vaše osobné údaje uchovávame tak dlho, ako nám to dovolíte pri inštalácii aplikácie.

3. Uplatnenie práva dotknutej osoby podľa GDPR

Popis nášho účelu:

Chránime vaše súkromie čo najviac, a preto spracúvame vaše osobné údaje v súlade s GDPR, ako aj všetkými ostatnými relevantnými právnymi predpismi. Ak však nesúhlasíte so spôsobom spracúvania vašich osobných údajov, môžete si uplatniť vaše práva u našej zodpovednej osoby, okrem iného aj spôsobom vyplnenia žiadosti na uplatnenie práv, ktorá sa nachádza na informačných pultoch.

Aký je náš právny základ pre spracúvanie vašich osobných údajov?

Vaše osobné údaje sú spracúvané počas vybavenia vášho podnetu v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. c) GDPR, t. j. spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti, ktorej nositeľom je Tržnica s. r. o.

Aké osobné údaje spracúvame?

Osobné údaje vyžadované žiadosťou na zabezpečenie efektívnej komunikácie (ako napr. meno, priezvisko, e-mail, atď. podľa vlastného výberu)

Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracúvame iba na čas nevyhnutný na vybavenie vášho podnetu.

Všeobecné vyhlásenie k uchovávaniu osobných údajov.

Akonáhle nebudeme naďalej potrebovať vaše osobné údaje na účely, na ktoré sme ich spracúvali, tak vaše osobné údaje vymažeme alebo ich archivujeme počas doby stanovenej zákonom alebo archivačným plánom.

S kým zdieľame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje môžeme poskytnúť štátnym orgánom a orgánom verejnej moci (najmä súdom a orgánom činným v trestnom konaní t.j. polícia a prokurátor), a to iba v nevyhnutnom rozsahu vyžadovanom platnými a účinnými právnymi predpismi pri výkone ich právomoci.

Na základe viacerých zmlúv s tretími stranami, ktoré vystupujú ako naši sprostredkovatelia alebo samostatní prevádzkovatelia, môžeme poskytovať vaše osobné údaje najmä týmto spoločnostiam v rozsahu nevyhnutne potrebnom pre zabezpečenie poskytovania služieb špecifikovaných pri jednotlivých spoločnostiach:

Vizua s.r.o., so sídlom: Lazovná 38, 97401 Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 47816970, spoločnosť ako sprostredkovateľ zabezpečuje vytváranie marketingového obsahu pre zákazníkov a správu mobilnej aplikácie;

Okrem vyššie uvedených spoločností používame nasledujúce kategórie sprostredkovateľov: - dátové centrá, hosting - marketingové nástroje - nástroje na analýzu a sledovanie - nástroje na uskutočňovanie udalostí, ankiet alebo prieskumov - obchodné operácie/nástroje na správu - nástroje na správu úloh a komunikáciu.

Od koho získavame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje získavame od vás.

Prenášame vaše údaje do tretích krajín?

Vaše osobné údaje sú spracúvané na území Slovenskej republiky a iných členských štátov Európskej únii. Vaše osobné údaje môžu byť spracúvané v krajine mimo Európskej únie, iba ak táto krajina bola potvrdená Európskou komisiou ako krajina s adekvátnou úrovňou ochrany osobných údajov alebo ak existujú iné dostatočné záruky na ochranu osobných údajov (napríklad záväzné vnútropodnikové pravidlá alebo štandardné európske zmluvné doložky o ochrane osobných údajov).

Aké sú vaše práva

Vaše práva ako dotknutej osoby sú uvedené nižšie. Je potrebné vziať na vedomie, že presné podmienky uplatnenia jednotlivých práv sú upravené v kapitole III GDPR, pričom v konkrétnej situácii nemusia byť všetky práva uplatniteľné. Máte tieto práva:

Právo na prístup k osobným údajom, ktoré o vás spracúvame

Právo na opravu nesprávnych a nepresných osobných údajov a právo na doplnenie neúplných údajov

Právo na obmedzenie, t. j. obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov

Právo na vymazanie osobných údajov v prípade, ak chýba účel alebo sa spracúvali nezákonne

Právo namietať proti spracúvaní osobných údajov, ak sa domnievate, že sme nespracúvali osobné údaje oprávnene

Právo byť vylúčený z automatického individuálneho rozhodovania

Právo získať osobné údaje údajov v bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi

Právo na odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov

Právo podať sťažnosť dozornému orgánu

Ako môžete uplatniť svoje práva?

Elektronicky: som@staratrznicabb.sk
Písomne na adresu: Tržnica s. r. o., so sídlom Kláry Jarunkovej 2, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika,

Snažíme sa čo najviac chrániť vaše súkromie, a preto vaše osobné údaje spracúvame v súlade s GDPR a všetkými ostatnými príslušnými právnymi predpismi. Ak však nesúhlasíte so spôsobom spracúvania vašich osobných údajov, môžete si uplatniť vaše práva písomne na adresu: Tržnica s. r. o., so sídlom Kláry Jarunkovej 2, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika,

V súvislosti so spracúvaním vašich osobných údajov takisto môžete podať sťažnosť dozornému orgánu. Váš lokálny dozorný orgán môžete nájsť na: https://ec.europa.eu/justice/a... Slovenský dozorný orgán môžete nájsť tu https://dataprotection.gov.sk/...